Библиотека

Школска библиотека матичне школе је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и културне активности школе. У школској библиотеци прикупља се, обрађује и ученицима, наставницима и стручним сарадницима даје на коришћење библиотечко-информациона грађа (књиге, серијске публикације) и извори.

Задатак школске библиотеке је да код ученика развија навике читања и коришћења библиотечких услуга, као и да ученике оспособљава да користе информације у свим облицима и на свим медијима и омогући им да овладају вештинама потребним за учење у току целог живота.

Школска библиотека има око 15.500 књига, од чега је око 4.500 намењено наставницима и учитељима, а око 11.000 ученицима. Наставнички библиотечки фонд обухвата речнике, лексиконе, педагошко-психолошку литературу, приручнике за све предмете, уџбенике и дидактичко-методичку литературу. Ученички библиотечки фонд обухвата лектиру, сликовнице, речнике, лексиконе, књижевну и научно-популарну литературу.